• اصفهان خیابان دکتر بهشتی بعد از بانک ملت برسام بلبرینگ