کاسه نمدچیست؟

کاسه نمدنوعی درزگیرمیباشدکه برای درزبندی شفت دوار وپوسته حاوی سیال استفاده میگرددتاازنشت سیال به بیرون ازپوسته جلوگیری نماید.

درحقیقت کاسه نمدقطعه ای متشکل ازسه قطعه فنر،واشر،کاسه ای مشکل فلزی ونمدفشرده است که مانع نشت سیالات درقطعات مکانیکی میشود اماامروزه هریک ازواشرهای لاستیکی گرددراندازه های مختلف که در دستگاه های مکانیکی مختلف مثل موتور اتومبیل برای پیشگیری ازنفوذروغن به بیرون به کارمیرود عموما کاسه نمدنامیده میشود.

کاسه نمدیاهمان مجموعه آب بندی معمولا ازجنس تفلون میباشد تاازخورندگی اجزای آن جلوگیری کرد.