32

برق صنعتی یعنی کاربرد برق در صنعت

اینکه انرژی الکتریکی دریک کارگاه یاکارخانه صنعتی به چه صورت استفاده یاکنترل میشود میتواند جزءتعریف برق صنعتی باشد.

امامواردخاصی هم دراین تعریف وجود دارد که نادیده گرفته شده است.مثلا تکنیکهاوروش هایی که برای کنترل واستفاده ازبرق درصنعت استفاده میشود،درساختمانهای مسکونی،تجاری،بیمارستان هاو…هم کاربرددارد.

پس میتوانیم بگوییم برق صنعتی عبارت است از روشهاوتکنیک هایی جهت کنترل واستفاده ازبرق درصنعت وساختمان.

شایددرذهن به این صورت تداعی شودکه برق صنعتی یعنی شبکه سه فاز وقدرت وتجهیزات قدرت،مثل موتورهای سه فاز،ژنراتورها یا ترانسهای قدرت.

اماروشن کردن یک موتورتک فاز،ازنوع 2خازنه به کمک دوخط فازونول ویک کلید صفرویک دریک بالابر مصالح ساختمانی هم جزمباحث برق صنعتی است.

یاروشن کردن تیرک های روشنایی دریک جاده برون شهری به کمک یک یاچندکنتاکتورهم جزمباحث برق صنعتی است.